Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Tekstbureau Door Lotje Getikt en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

Kwaliteit

1.1 Tekstbureau Door Lotje Getikt spant zich in tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing. Als het werk uit een Nederlandstalige tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de standaardspelling geschreven zijn.

Geheimhouding

2.1 Tekstbureau Door Lotje Getikt verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de afnemer waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich uit tot na de beëindiging van de opdracht.

Concepttekst en eenmalige herziening

3.1 De offerte heeft betrekking op levering van de concepttekst en eenmaal een herziening na overleg met de afnemer. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht tegen het geldende uurtarief van Tekstbureau Door Lotje Getikt. Ook bij andere leveringen is in principe één herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen.

Tussentijdse wijziging van de opdracht

4.1 Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal apart geoffreerd worden.

4.2 Behoudens in de gevallen waarin deze voorwaarden voorzien, is een opdrachtgever nimmer gerechtigd een eenmaal gesloten overeenkomst te annuleren, tenzij Tekstbureau Door Lotje Getikt met annulering instemt.

4.3 Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de afnemer de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Tekstbureau Door Lotje Getikt niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Zij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

4.4 Tekstbureau Door Lotje Getikt is gerechtigd, door een enkele schriftelijke mededeling, elke met een opdrachtgever gesloten overeenkomst te ontbinden indien blijkt dat de opdrachtgever informatie heeft achtergehouden op basis waarvan Tekstbureau Door Lotje Getikt, indien hij met deze informatie bekend was geweest, de overeenkomst niet, of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan of indien achteraf blijkt dat onjuiste informatie door een opdrachtgever werd verstrekt.

4.5 Alle partijen hebben het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij zodra faillissement, surséance van betaling van-, en/of beslaglegging onder de betreffende partij dreigt of daadwerkelijk plaatsvindt of indien de onderneming van één der partijen wordt geliquideerd, Nederland metterwoon verlaat of haar huidige activiteiten staakt.

4.6 Wanneer een toestand intreedt als bedoeld in de artikelen 4.4 en 4.5 zal Tekstbureau Door Lotje Getikt het recht hebben om, zonder sommatie of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, het totaal der openstaande facturen in zijn geheel ineens op te vorderen van de opdrachtgever.

4.7 In geval van overmacht bij Tekstbureau Door Lotje Getikt zal deze daarvan onverwijld mededeling doen of laten doen aan de afnemer. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Tekstbureau Door Lotje Getikt opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. De afnemer heeft de verplichting om van Tekstbureau Door Lotje Getikt het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en haar dat gedeelte te betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.

Offerte en offertekosten

5.1 Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden.

5.2 Indien het eerste gesprek verder gaat dan een presentatie van Tekstbureau Door Lotje Getikt en een kennismaking met het gevraagde werk, bijvoorbeeld omdat de presentatie overgaat in een werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Stelt de afnemer prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het afgesproken uurtarief.

5.3 Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor één maand. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Deze geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen, maar niet langer dan twee maanden.

5.4 Tekstbureau Door Lotje Getikt behoudt zich het recht voor jaarlijks de tarieven, de dienstverlening en/of de voorwaarden aan te passen; Tekstbureau Door Lotje Getikt zal de opdrachtgever hierover tijdig informeren.

5.5 Tekstbureau Door Lotje Getikt heeft het recht om de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen als gevolg van wettelijke maatregelen; eventuele directe of indirecte, uit wettelijke maatregelen voortvloeiende extra kosten mogen, met ingang van de eerstvolgende factuurdatum aan de opdrachtgever worden doorberekend.

Opdracht en opdrachtbevestiging

6.1 In de offerte of in de opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven en wordt aangegeven:

• het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van de tekst of dienst, de eisen van de afnemer en de omvang van het werk;
• analyse van de opdracht en de huidige situatie indien nodig
• welke materialen en gegevens hij aanlevert, en binnen welke termijn;
• planning
• in wiens opdracht en voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekeningsbevoegd is;
• afspraken naar aanleiding van de offerte. Tevens worden bijkomende werkzaamheden kort vermeld, zoals: verzorging van illustraties en/of fotografie, vormgeving, begeleiding van drukwerk en afwerking.

6.2 In de offerte en de factuur kan onderscheid worden gemaakt tussen honorarium, bureaukosten, andere directe kosten en de kosten van derden.

Aansprakelijkheid

7.1 De afnemer heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Tekstbureau Door Lotje Getikt tegen elke aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid van Tekstbureau Door Lotje Getikt.

7.2 Tekstbureau Door Lotje Getikt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid van Tekstbureau Door Lotje Getikt. Voor het geval wordt geoordeeld dat Tekstbureau Door Lotje Getikt geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat Tekstbureau Door Lotje Getikt jegens de afnemer uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.

Auteursrechten

8.1 Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Tekstbureau Door Lotje Getikt.

8.2 In het geval van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet verleent Tekstbureau Door Lotje Getikt bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over elk ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor plaatsing van de tekst in enig ander medium dan waarvoor hij volgens de opdracht werd geschreven.

8.3 Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. De afnemer moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Tekstbureau Door Lotje Getikt brengen en Tekstbureau Door Lotje Getikt moet deze bezwaren aanvaarden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar.

8.4 Tekstbureau Door Lotje Getikt kan eisen dat haar naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

8.5 Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van Tekstbureau Door Lotje Getikt krijgt, kan zij op grond van de Auteurswet het gebruik van haar tekst verbieden. In dat geval is de afnemer verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de afnemer verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

8.6 Bij inbreuk op het auteursrecht is de afnemer schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van Tekstbureau Door Lotje Getikt wordt beschouwd:

• publicatie van haar werk voor een ander gebruik dan overeengekomen;
• hergebruik van haar werk zonder toestemming;
• aantasting van haar werk;
• publicatie zonder naamsvermelding.

Betaling

9.1 Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan Tekstbureau Door Lotje Getikt betaling in termijnen verlangen.

9.2 De betalingsverplichting geldt ook als de afnemer de geleverde teksten niet gebruikt.

9.3 De betalingstermijn van de factuur is dertig dagen na factuurdatum. Wordt de factuur niet binnen die termijn betaald, volgen maximaal drie herinneringen voor inschakeling van het incassobureau.

9.4 Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 150 euro.

Geschillen

10.1 Op elke overeenkomst tussen Tekstbureau Door Lotje Getikt en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Tekstbureau Door Lotje Getikt.