// https://bit.ly/41qd1Gc Skip to main content

Awesome Voorwaarden

Algemene voorwaarden, je moet er even doorheen zodat jij precies weet wat je rechten en plichten zijn. Om die kluif wat milder te maken, schreven wij onze Awesome voorwaarden. Nog steeds met alles wat jij moet weten. Alleen dan net wat leuker. Deze algemene voorwaarden gelden voor al het aanbod, werk, offertes, overeenkomsten en afspraken van en met Door Lotje Getikt.

1. Kwaliteit

Wat jij van Door Lotje Getikt krijgt is van de beste kwaliteit. Met jouw briefing doen we onze uiterste best spot-on content te creëren. Jij mag ervan uitgaan dat onze Nederlandse teksten goed Nederlands en in standaardspelling geschreven zijn.

2. Geheimhouding

Met alle gegevens die jij met ons deelt, gaan wij vertrouwelijk om. Dat betekent dat we informatie en gegevens niet delen met anderen zolang jij geen toestemming geeft. Nadat onze opdracht of samenwerking beëindigt, geldt de geheimhouding niet meer.

3. Concepttekst en correctieronde

We doen altijd ons best om met onze teksten direct raak te schieten. Daarom vind je in onze offerte altijd één correctieronde op de eerste concepttekst die jij krijgt. Daarin heb jij de ruimte om je feedback te geven en eventuele op- of aanmerkingen met ons te delen.

Ben je na die correctieronde toch nog niet helemaal tevreden? Dan kunnen we een extra correctieronde doen. Die zit niet in de offerte inbegrepen, maar offreren we los aan je.

4. Tussentijdse wijziging van de opdracht

Als de opdracht geaccepteerd is
Als jij de offerte accepteert, gaan wij met veel plezier bij die opdracht aan de slag. Verandert er na het accepteren van de offerte nog iets aan de opdracht, dan maken we daar een nieuwe berekening voor. Extra kosten voegen we toe aan de opdracht.
Heb je de opdracht geaccepteerd, dan kun je niet zomaar meer terugtrekken. Annuleren kan alleen als wij het daar ook mee eens zijn.

Door Lotje tikt niet meer
Wanneer er bij jou iets verandert wat ervoor zorgt dat de opdracht aangepast, uitgesteld of geannuleerd moet worden, dan zijn wij niet verplicht de teksten die we al schreven op te leveren. Wel moet jij betalen voor hetgeen wat we schreven en het werk wat we deden. Soms komt daar ook een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht bovenop.
Als we tijdens de opdracht ontdekken dat jij belangrijke informatie hebt achtergehouden, mogen wij de opdracht beëindigen. Daarbij gaat het om informatie waarbij als we dit wel hadden geweten, we de opdracht niet hadden geaccepteerd. Het annuleren van de opdracht mogen we schriftelijk doen.

Faillissement
Stel dat jij of Door Lotje Getikt:
• Failliet gaat,
• Surséance van betaling aanvraagt,
• Te maken heeft met beslaglegging,
• Wordt geliquideerd
Dan mogen wij of jij onze samenwerking eindigen met een schriftelijke verklaring. Door Lotje Getikt mag als dit gebeurt zonder sommatie of ingebrekestelling de openstaande facturen op je verhalen.

Overmacht
Is er sprake van overmacht bij Door Lotje Getikt dan laten we je dit zo snel mogelijk weten. Onze verplichtingen gelden in deze periode niet. Als de tijd van overmacht langer dan twee maanden duurt, mogen zowel jij als wij de samenwerking beëindigen. Het deel van de opdracht dat wij al af hebben, moet je dan nog wel afnemen en betalen.

5. Offerte en offertekosten

Wij zijn enorm benieuwd naar wat jij wilt. Daarom is een eerste, oriënterend gesprek gewoon gratis. Gaat dit eerste gesprek verder dan alleen kennismaking en het bespreken van de mogelijkheden, dan kan het zijn dat we wel kosten in rekening brengen. Dat laten we je natuurlijk altijd weten.

Offertes
Elke offerte van Door Lotje Getikt is een maand geldig.

Tarieven en voorwaarden
Werken wij langer dan een jaar samen, dan mogen wij jaarlijks onze prijzen aanpassen. En onze dienstverlening of voorwaarden mogen ook eens per jaar veranderen. Dit hoor jij ruim van tevoren.
Moeten we onze dienstverlening of voorwaarde aanpassen door wettelijke maatregelen, dan kan dat er ook voor zorgen dat de prijzen omhooggaan. Ook dit vertellen we je op tijd.

6. Opdracht en opdrachtbevestiging

In de opdrachtbevestiging of offerte vind je een korte omschrijving van de opdracht. In deze tekst vind je ook:
• Het doel van de opdracht en het doel van de teksten. Ook jouw eisen en wensen vind je erin terug.
• Welke materialen en gegevens jij aanlevert en binnen welke termijn.
• Een planning van de opdracht.
• Wie de opdrachtgever is en wie de opdracht betaalt.
• Extra afspraken die we maakten.
In de offerte vind je precies welke kosten er zijn en waar deze vandaag komen.

7. Aansprakelijkheid

Omdat jij degene bent met alle kennis en kunde over jouw product of dienst vragen we jou om de content goed te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden. Geef je dit aan in de correctieronde, dan passen we dat uiteraard aan. Na het sluiten van de opdracht zijn wij niet aansprakelijk onjuistheden. Tenzij je kan aantonen dat er sprake is van opzet.

Door Lotje Getikt is niet aansprakelijk voor enige schade. Tenzij je kunt aantonen dat de schade rechtstreeks door ons komt. Als dat het geval is, hoeven wij nooit meer dan het factuurbedrag te betalen.

8. Auteursrechten

Eigendom en naamsvermelding
Zolang ons werk nog niet af is of jij de factuur nog niet betaalde, is alle content nog eigendom van Door Lotje Getikt. Bij aflevering van de teksten, geven we jou een exclusieve licentie voor het publiceren van de content. Gebruik je de teksten anders dan vooraf afgesproken of publiceer je het op een andere plek, dan moet je dit eerst met ons delen.
Door Lotje Getikt kan eisen dan je de naam niet vermeldt of dat je een pseudoniem gebruikt.

Aanpassen van de teksten
Doe jij grote aanpassingen aan de tekst zonder dat je het ons laat weten, dan kunnen wij het gebruik van onze teksten verbieden. Je moet dan nog wel betalen voor de tekst die je van ons kreeg. Mocht dit ervoor zorgen dat onze samenwerking stopt dan moet je ons een schadevergoeding betalen voor het deel van de opdracht wat we niet konden uitvoeren.

Doe je inbreuk op het auteursrecht ben je ons een schadevergoeding verschuldigd. Onder inbreuk op auteursrecht valt:
• Publicatie van werk voor ander gebruik dan we afspraken
• Hergebruik van werk zonder onze toestemming
• Aantasting van ons werk
• Publicatie zonder naamsvermelding

9. Betaling

Gaan wij een grote of langlopende opdracht aan dan kunnen we de betaling opknippen in termijnen. Ook als jij uiteindelijk niet onze teksten gebruikt, moet je nog wel betalen voor de opdracht.

De betalingstermijn van de factuur is 30 dagen na de factuurdatum. Daarna herinneren we je er maximaal 3 keer aan voordat we een incassobureau inschakelen. De kosten die daarbij horen, vragen we ook aan jou.

10. Geschillen

Het Nederlands recht geldt altijd op onze afspraken. Zijn er geschillen dan proberen we die in eerste instantie samen op te lossen. Als dat niet lukt, moeten we naar een rechter in het arrondissement van Door Lotje Getikt.